Co to jest – Eksplozymetr?

Eksplozymetr to zaawansowane technologicznie urządzenie, które jest używane do pomiaru stężenia substancji wybuchowych w powietrzu. Jego głównym celem jest określenie stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Eksplozymetry są wyposażone w czujniki, które rejestrują stężenie czynnika palnego w otoczeniu.

Przyrządy te działają poprzez porównywanie zmierzonego stężenia substancji wybuchowych z granicami wybuchowości, zwykle z dolną granicą wybuchowości. Dolna granica wybuchowości to najniższe stężenie substancji palnej w powietrzu, które jest wystarczające do wywołania wybuchu w obecności źródła zapłonu.

Jeśli zmierzone stężenie substancji wybuchowych przekroczy ustawiony limit, eksplozymetr włączy alarm ostrzegawczy, informując o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. Dzięki temu personel może podjąć odpowiednie środki ostrożności, takie jak ewakuacja lub izolacja zagrożonego obszaru, aby zapobiec ewentualnym wypadkom lub uszkodzeniom.

Eksplozymetry są szeroko stosowane w przemyśle, rafineriach, magazynach substancji niebezpiecznych, zakładach chemicznych i innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu. Są niezwykle istotnym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa i minimalizowaniu ryzyka związanego z substancjami wybuchowymi.
Definicja ta podkreśla rolę eksplozymetru w identyfikacji i monitorowaniu substancji wybuchowych w różnych środowiskach.

Jak używać eksplozymetr?

W zależności od modelu pomiarowanie może się nieco różnić niemniej podstawowe zasady korzystania z ekspozymetru to:

 1. Przygotuj eksplozymetr: Upewnij się, że eksplozymetr jest w pełni naładowany lub ma odpowiednie zasilanie. Sprawdź, czy czujniki są czyste i nieuszkodzone. Jeśli konieczne, przeprowadź kalibrację eksplozymetru zgodnie z instrukcją producenta.
 2. Wybierz odpowiedni tryb pomiaru: Wybierz tryb pomiaru zgodnie z rodzajem substancji wybuchowych, które chcesz wykryć. Należy pamiętać, że niektóre eksplozymetry mogą mieć możliwość wykrywania wielu substancji jednocześnie, podczas gdy inne są zoptymalizowane do wykrywania konkretnych gazów.
 3. Przygotuj się do pomiaru: Upewnij się, że jesteś w odpowiednim środowisku, w którym chcesz dokonać pomiaru. Upewnij się, że otoczenie jest odpowiednio wentylowane i że nie ma obecności innych substancji, które mogą wpływać na wyniki pomiarów.
 4. Dokonaj pomiaru: Zgodnie z instrukcją obsługi, umieść czujnik eksplozymetru w miejscu, w którym chcesz dokonać pomiaru. Poczekaj na ustabilizowanie się wyników i odczytaj stężenie substancji wybuchowych na wyświetlaczu eksplozymetru.
 5. Interpretuj wyniki: Porównaj odczyt eksplozymetru z odpowiednimi granicami wybuchowości dla danej substancji. Jeśli odczyt przekracza ustalony limit, oznacza to obecność zagrożenia i należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
 6. Podjęcie działań: W przypadku wykrycia zagrożenia wybuchem, natychmiast poinformuj odpowiednie służby lub personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Postępuj zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i ewakuacji, jeśli jest to konieczne.

Konserwacja i kalibracja: Regularnie czyszcz eksplozymetr i dbaj o jego właściwą konserwację.

Rodzaje eksplozymetrów

Rodzaje eksplozymetrów można podzielić na dwie główne kategorie: ze względu na zastosowanie (urządzenia ręczne i instalacje stałe) oraz ze względu na rodzaj czujników używanych w eksplozymetrach. Oto bliższe omówienie obu kategorii:

Ze względu na zastosowanie:
a) Urządzenia ręczne (przenośne): Są to eksplozymetry, które są przeznaczone do przenoszenia i używania przez osoby zbliżające się do miejsc potencjalnie niebezpiecznych, takich jak zbiorniki, rurociągi, studnie kanalizacyjne itp. Urządzenia ręczne są zwykle kompaktowe, lekkie i łatwe w obsłudze. Służą do wykrywania stężeń substancji wybuchowych w otoczeniu, zapewniając użytkownikom informacje o bezpiecznym środowisku pracy.

b) Instalacje stałe: Są to eksplozymetry, które są zamontowane w stałych miejscach, monitorując stężenie gazów lub par wybuchowych w określonych obszarach. Instalacje stałe są używane w miejscach, gdzie istnieje stałe ryzyko wystąpienia wybuchu, takich jak zakłady przemysłowe, rafinerie, magazyny chemiczne itp. Te eksplozymetry są zwykle bardziej zaawansowane technologicznie i mają zdolność do ciągłego monitorowania stężenia substancji wybuchowych, generowania alarmów i integracji z systemami bezpieczeństwa.

Ze względu na rodzaj czujników:
a) Czujniki katalityczne: Wykorzystują one reakcję katalityczną do wykrywania substancji wybuchowych. Czujniki te reagują z gazami palnymi, generując zmiany oporu elektrycznego, które są interpretowane jako odczyty stężenia substancji wybuchowych.

b) Czujniki elektrochemiczne: Te czujniki wykorzystują reakcje elektrochemiczne do wykrywania gazów palnych. Pod wpływem substancji wybuchowych dochodzi do zmian w prądzie elektrycznym, co jest mierzone i interpretowane jako odczyt stężenia.

c) Czujniki półprzewodnikowe: Wykorzystują właściwości półprzewodników do wykrywania substancji wybuchowych. Zmiany stężenia substancji wybuchowych wpływają na przewodnictwo półprzewodnika, co jest mierzone i przekształcane w odczyty stężenia.

d) Czujniki fotoionizacyjne: Opierają się na zasadzie fotojonizacji, w której substancje wybuchowe są jonizowane przez promieniowanie UV, generując prąd, który jest mierzony i interpretowany jako odczyt stężenia substancji wybuchowych.

e) Czujniki laserowe: Wykorzystują wiązki laserowe do wykrywania substancji wybuchowych. Interakcja między wiązką lasera a cząstkami gazów wybuchowych powoduje zmiany w promieniowaniu, które są analizowane i interpretowane jako odczyt stężenia.

f) Inne rodzaje czujników: Istnieje wiele innych rodzajów czujników, które mogą być stosowane w eksplozymetrach, takich jak czujniki termiczne, czujniki akustyczne, czujniki chemiczne itp. Każdy z tych czujników ma swoje unikalne cechy i zastosowania w wykrywaniu substancji wybuchowych.

Ważne jest zauważenie, że nie wszystkie eksplozymetry wykorzystują tylko jeden rodzaj czujnika. W niektórych przypadkach mogą być stosowane kombinacje różnych rodzajów czujników w celu zapewnienia większej niezawodności i wszechstronności w wykrywaniu substancji wybuchowych.

Historia eksplozymetru

Historia eksplozymetru sięga XIX wieku i jest związana z rozwojem technologii pomiarowych oraz potrzebą monitorowania stężeń substancji wybuchowych w otoczeniu. Poniżej przedstawiam kluczowe kamienie milowe i rozwój eksplozymetru w dziedzinie detekcji substancji wybuchowych:

Początki: Pierwsze próby pomiaru stężeń substancji wybuchowych datuje się na połowę XIX wieku. Jednym z pierwszych zastosowań było wykorzystanie lontów palnych do określania obecności substancji wybuchowych. Pomiar polegał na obserwacji palności lontu w obecności danej substancji.

Wynalezienie lampy Davy’ego: W 1815 roku sir Humphry Davy opracował lampę Davy’ego, która była wykorzystywana przez górników do wykrywania stężeń metanu w kopalniach. Lampa ta wykorzystywała płomień, który zgasł w obecności metanu, ostrzegając przed wysokim stężeniem gazów wybuchowych.

Rozwój technologii elektrochemicznej: W latach 40. XIX wieku wprowadzono technologię elektrochemiczną do pomiaru substancji wybuchowych. Wykorzystywano elektrody, które w reakcji z gazami lub parami palnymi generowały prąd elektryczny, co pozwalało na określenie stężenia substancji.

Eksplodery palne: W latach 80. XIX wieku wprowadzono eksplodery palne, które były wykorzystywane do pomiaru stężeń substancji wybuchowych. Eksploder palny wywoływał wybuch, gdy stężenie substancji palnej osiągało odpowiedni poziom. Rejestrowano liczbę eksplozji w celu określenia stopnia zagrożenia.

Pojawienie się termicznego czujnika katalitycznego: W latach 50. XX wieku opracowano termiczny czujnik katalityczny, który stał się przełomem w detekcji substancji wybuchowych. Czujnik ten wykorzystuje reakcję katalityczną, w której obecność substancji wybuchowych powoduje wzrost temperatury, co można zmierzyć i skorelować ze stężeniem substancji.

Technologia półprzewodnikowa: W latach 70. XX wieku wprowadzono technologię półprzewodnikową do detekcji substancji wybuchowych. Wykorzystano czujniki półprzewodnikowe, które reagują na obecność gazów lub par palnych, zmieniając swoje właściwości elektryczne. To umożliwiło bardziej precyzyjne i szybkie pomiary stężeń.

Detektory wielogazowe: Wraz z postępem technologicznym i potrzebami przemysłowymi, pojawiły się detektory wielogazowe, które umożliwiają jednoczesne pomiar różnych substancji wybuchowych oraz innych gazów toksycznych. Te zaawansowane urządzenia integrują różne czujniki i technologie, umożliwiając kompleksową analizę środowiska w zakresie substancji niebezpiecznych.

Detektory bezprzewodowe i sieciowe: W ostatnich latach rozwinięto detektory bezprzewodowe i sieciowe, które umożliwiają bezpośrednie przekazywanie danych o stężeniach substancji wybuchowych do systemów monitoringu i kontroli. To pozwala na natychmiastową reakcję na zagrożenia i szybkie podejmowanie odpowiednich działań.

Integracja z systemami alarmowymi i zarządzaniem: Współczesne eksplozymetry są często integrowane z systemami alarmowymi i zarządzania bezpieczeństwem. Pozwalają na automatyczne uruchamianie alarmów ostrzegawczych w przypadku przekroczenia ustalonych limitów stężeń substancji wybuchowych. Dodatkowo, dane z eksplozymetrów mogą być gromadzone i analizowane w celu monitorowania trendów, optymalizacji procedur bezpieczeństwa i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Rozwój eksplozymetrów przyczynił się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu substancji palnych. Dzięki szybkiej i precyzyjnej detekcji stężeń substancji wybuchowych, eksplozymetry umożliwiają skuteczną reakcję na zagrożenia, minimalizując ryzyko wypadków, uszkodzeń i strat materialnych. Są nieodzownym narzędziem w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rafineryjnym, górnictwie i wielu innych dziedzinach, gdzie substancje wybuchowe są obecne.

Początki i rozwój technologii pomiarowej

Początki technologii pomiarowej w dziedzinie wykrywania substancji wybuchowych sięgają XIX wieku, gdy zaczęto dostrzegać potrzebę monitorowania stężeń gazów wybuchowych w różnych środowiskach. Oto kilka kluczowych momentów i wczesnych prób stworzenia urządzeń do pomiaru stężeń gazów wybuchowych:

Lampy oświetlające: W pierwszej połowie XIX wieku, podczas eksploatacji kopalń, wykorzystywano lampy oświetlające, takie jak lampa Davy’ego, do wykrywania stężeń metanu w powietrzu. Lampy te posiadały specjalne ekrany lub siatki, które zapobiegały przedostawaniu się płomienia do otoczenia, gdy stężenie metanu osiągało poziom wybuchowy. Zgaszenie płomienia wskazywało na obecność niebezpiecznych stężeń metanu.

Pierwsze wersje eksplozymetrów: W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze urządzenia nazywane eksplozymetrami, które służyły do pomiaru stężeń gazów wybuchowych. Jednym z pierwszych przykładów był „Protector Lamp & Lighting Company’s Methanometer” zaprojektowany w 1875 roku. Ten wczesny eksplozymetr opierał się na reakcji katalitycznej, wykorzystując płomień, który gaśnie w obecności wybuchowych stężeń gazów.

Metoda wizualna: W niektórych wczesnych eksplozymetrach stosowano metodę wizualną do pomiaru stężeń gazów wybuchowych. Urządzenia te miały skalę lub wskaźnik, który porównywał barwę lub intensywność płomienia z różnymi stężeniami substancji wybuchowych. Wyższe stężenie substancji powodowało intensyfikację płomienia, co służyło jako wskaźnik zagrożenia.

Detekcja termiczna: Kolejnym krokiem w rozwoju technologii pomiarowej było wykorzystanie detekcji termicznej. W 1880 roku Johann Pettersson opracował termiczny eksplozymetr, który wykorzystywał zmiany temperatury spowodowane spalaniem gazów wybuchowych. Wykrywano różnicę temperatur między dwoma termometrami, co pozwalało na określenie stężenia gazów wybuchowych w otoczeniu.

Wykorzystanie reakcji chemicznych: W miarę postępu technologicznego, wprowadzano coraz bardziej precyzyjne metody pomiarowe. W latach 30. XX wieku rozpoczęto stosowanie reakcji chemicznych do wykrywania substancji wybuchowych. Na przykład, jedną z pierwszych metod tego rodzaju było wykorzystanie zjawiska katalitycznego. Polegało to na wykorzystaniu czujnika, który reagował na obecność substancji wybuchowych poprzez zmianę swoich właściwości chemicznych. Reakcja katalityczna w obecności gazów wybuchowych powodowała zmianę koloru, przewodnictwa elektrycznego lub innych parametrów, które można było zmierzyć i skorelować ze stężeniem substancji.

Ewolucja czujników i technologii: Wraz z postępem technologicznym i zdobytym doświadczeniem, czujniki wykrywające substancje wybuchowe stały się coraz bardziej precyzyjne, czułe i szybkie w reakcji. Wprowadzono różne rodzaje czujników, takie jak czujniki katalityczne, elektrochemiczne, półprzewodnikowe, fotoionizacyjne, laserowe i wiele innych. Każda z tych technologii miała swoje zalety i była dostosowana do wykrywania określonych substancji.

Automatyzacja i integracja: Współczesne eksplozymetry nie tylko oferują bardziej precyzyjne pomiary stężeń substancji wybuchowych, ale także są często zintegrowane z systemami alarmowymi, zarządzaniem bezpieczeństwem i sieciami komunikacyjnymi. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa reakcja na wykryte zagrożenie, automatyczne uruchamianie alarmów ostrzegawczych, a także gromadzenie danych i analiza trendów w celu doskonalenia procedur bezpieczeństwa.

Początkowe próby stworzenia urządzeń do pomiaru stężeń gazów wybuchowych, takie jak lampy oświetlające i wczesne eksplozymetry, stanowiły fundament dla rozwoju dzisiejszych zaawansowanych technologii detekcji substancji wybuchowych. Dzięki postępowi w dziedzinie chemii, elektroniki i inżynierii, eksplozymetry stały się niezastąpionym narzędziem w przemyśle, górnictwie, rafineriach, laboratoriach chemicznych i innych dziedzinach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu substancji palnych.

Specyfikacja:

Parametry, które są uwzględniane w specyfikacjach eksplozymetrów to:

 • Zakres pomiarowy: Określa zakres stężeń substancji wybuchowych, który może być mierzony przez eksplozymetr. Na przykład, eksplozymetr może mieć zakres od 0 do 100% dolnej granicy wybuchowości (LEL) danej substancji.
 • Typy substancji wybuchowych: Wskazuje, jakie substancje wybuchowe są wykrywane przez eksplozymetr. Eksplozymetry mogą być zoptymalizowane do wykrywania konkretnych gazów lub grup gazów wybuchowych.
 • Czujniki: Opisuje rodzaj czujników stosowanych w eksplozymetrze. Może to obejmować czujniki katalityczne, elektrochemiczne, półprzewodnikowe, fotoionizacyjne, laserowe lub inne.
 • Czułość: Wyraża zdolność eksplozymetru do wykrywania niskich stężeń substancji wybuchowych. Wyższa czułość oznacza, że eksplozymetr jest w stanie wykryć nawet bardzo niewielkie ilości substancji wybuchowych.
 • Dokładność: Określa stopień dokładności pomiarów eksplozymetru. Dokładność może być wyrażana w procentach lub w innych jednostkach i zależy od specyfikacji producenta.
 • Czas reakcji: Określa czas, jaki eksplozymetr potrzebuje na wykrycie zmiany stężenia substancji wybuchowych. Krótszy czas reakcji oznacza szybsze wykrycie zagrożenia.
 • Interfejs użytkownika: Opisuje, jakie funkcje i interfejsy są dostępne w eksplozymetrze. Może to obejmować wyświetlacze, przyciski, alarmy, opcje kalibracji itp.
 • Zasilanie: Informuje o rodzaju zasilania eksplozymetru, na przykład baterie lub zasilacz sieciowy.
 • Normy i certyfikacje: Wskazuje, czy eksplozymetr spełnia określone normy bezpieczeństwa i posiada odpowiednie certyfikacje, takie jak ATEX, UL, CSA itp.

Należy pamiętać, że specyfikacje eksplozymetru mogą się różnić w zależności od modelu i producenta. Przed zakupem zaleca się dokładne zapoznanie się z specyfikacją i porównanie różnych opcji, aby wybrać eksplozymetr, który najlepiej spełnia określone wymagania.

Gdzie kupić i cena eksplozymetru?

Eksplozymetry są dostępne do zakupu w różnych miejscach, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych. Oto kilka miejsc, gdzie można znaleźć eksplozymetry:

 • Sklepy specjalistyczne: Sklepy specjalizujące się w sprzęcie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony środowiska często oferują eksplozymetry. Można odwiedzić takie sklepy osobiście lub sprawdzić ich ofertę online.
 • Dystrybutorzy i producenci: Bezpośrednie zakupienie eksplozymetru od producenta lub ich oficjalnych dystrybutorów może być dobrym rozwiązaniem. Firmy te często mają swoje strony internetowe, na których można znaleźć informacje na temat dostępnych modeli i cen.
 • Sklepy internetowe: Istnieje wiele sklepów internetowych specjalizujących się w sprzęcie pomiarowym i bezpieczeństwie, które oferują eksplozymetry. Przeszukiwanie takich sklepów może umożliwić porównanie różnych modeli, marek i cen.

Ceny eksplozymetrów mogą się znacznie różnić w zależności od modelu, producenta, funkcji i specyfikacji technicznych. Proste eksplozymetry mogą kosztować kilkaset dolarów, podczas gdy bardziej zaawansowane modele mogą mieć wyższe ceny sięgające kilku tysięcy dolarów. Warto również wziąć pod uwagę koszty kalibracji i ewentualnej konserwacji urządzenia.

A przed zakupem eksplozymetru ważne jest dokładne zrozumienie jego przeznaczenia i zastosowania. Istnieje wiele rodzajów eksplozymetrów, różniących się funkcjonalnością, rodzajem czujników i możliwościami pomiarowymi. Dlatego przed podjęciem decyzji zakupowej należy skonsultować się z producentem, dostawcą lub specjalistą ds. bezpieczeństwa, aby upewnić się, że wybrany eksplozymetr spełnia konkretne wymagania i jest odpowiedni do konkretnego środowiska pracy.

Podczas sprawdzania przeznaczenia eksplozymetru należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak rodzaj substancji wybuchowych, które mają być wykrywane, warunki środowiskowe, w których będzie używany, zakres pomiarowy, dokładność, kalibracja, łatwość obsługi oraz wymogi bezpieczeństwa. Dobrze jest również zapoznać się z opiniami innych użytkowników i przetestować eksplozymetr, jeśli to możliwe, aby ocenić jego wydajność i funkcjonalność.

Dokładne zrozumienie potrzeb i wymagań, a także konsultacja ze specjalistami, pozwoli na wybór odpowiedniego eksplozymetru, który będzie nie tylko skutecznie wykrywał substancje wybuchowe, ale także spełniał normy bezpieczeństwa i zapewniał niezawodne i precyzyjne pomiary w danym środowisku pracy.

Mogą Cię również zainteresować:

co to jest fuga

Fuga – Co To Jest i Jak Wybrać Idealną Do Płytek?

  Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czym jest fuga i jak wybrać idealną do swoich płytek? Fuga to materiał, który wypełnia szczeliny między płytkami, zapewniając trwałość i estetykę Twojemu projektowi. Wybór odpowiedniej fugi jest kluczowy dla ostatecznego wyglądu Twoich płytek oraz ich trwałości. W tej sekcji dowiesz się, czym dokładnie jest fuga i jak dokonać odpowiedniego wyboru […]

  Czytaj dalej
  co to jest chlodziarka

  Co to jest chłodziarka? Przewodnik wyboru urządzenia

   Jeśli szukasz urządzenia, które utrzyma Twoje jedzenie świeże przez dłuższy czas, to chłodziarka jest tym, czego potrzebujesz. Chłodziarka to podstawowe urządzenie w każdej kuchni, pozwalające na przechowywanie i utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze. Pozwala to na wydłużenie trwałości pokarmów oraz zmniejszenie ilości wyrzucanych produktów. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o chłodziarkach […]

   Czytaj dalej
   co to jest ubijak

   Ubijak – Poznaj jego Funkcje i Zastosowanie

    Jeśli zajmujesz się pracami budowlanymi, ogrodniczymi lub po prostu chcesz mieć w swoim warsztacie uniwersalne narzędzie do prac ziemnych, z pewnością słyszałeś o ubijaku. W tej sekcji zostaniesz szczegółowo zapoznany z tym, czym jest ubijak, jakie pełni funkcje oraz w jakich dziedzinach znajduje zastosowanie. Ubijaki to jedne z najbardziej niezbędnych narzędzi, wykorzystywane przy wielu pracach […]

    Czytaj dalej