Co to jest – ujęcie wody?

Ujęcie wody to istotna część infrastruktury, która zapewnia dostęp do czystej i bezpiecznej wody pitnej dla społeczności. To kompleksowy system obejmujący źródła wody, instalacje techniczne i procedury zapewniające, że woda dostarczana do naszych domów jest zdatna do spożycia. Ujęcie wody to miejsce, gdzie woda jest pobierana z naturalnych źródeł, takich jak rzeki, jeziora czy studnie, a następnie poddawana procesom uzdatniania. Ostatecznie trafia do sieci wodociągowej, z której korzysta społeczność lokalna. Ujęcia wody ze względu na źródło, z którego pobierana jest woda, można podzielić na ujęcia wód podziemnych i ujęcia wód powierzchniowych.

Wody podziemne

Wody dostają się pod ziemię w wyniku działania siły grawitacji, wykorzystując przepuszczalność skał na które natrafiają. Na wszystkich lądach na Ziemi występują zasoby wód podziemnych, nawet na najbardziej suchych pustyniach. Wody zalegają na różnej głębokości. Wpływ na to mają:

 • klimat obszaru – wielkość opadów i w mniejszym stopniu wysokość temperatur;
 • istnienie wód powierzchniowych – jezior i rzek
 • rodzaj i ułożenie skał podłoża – zwłaszcza ich przepuszczalność.

Istnienie podziemnych ujęć wody zależne jest od procesu infiltracji, czyli wsiąkania wody. To czy ona nastąpi, zależy w największym stopniu od podłoża skalnego. Niektóre skały o małej gęstości pozwalają wodzie swobodnie wsiąkać, inne – lite lub z innych powodów nieprzepuszczalne – uniemożliwiają infiltrację.

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe to woda, która występuje na powierzchni skorupy ziemskiej. Ten rodzaj wód dzielimy na dwie kategorie: wody stojące i wody płynące.

Wody stojące to takie, w których woda się nie przemieszcza, należą do nich:

 • jeziora – powstają w zagłębieniach terenu, w których dno nie przepuszcza wody, zwykle mają naturalne pochodzenie;
 • bagna – obszary o wierzchnich warstwach gleby nasyconych wodą;
 • stawy – sztuczne zbiorniki, w których zwykle hoduje się ryby.

Wody płynące to takie, w których woda w zbiornikach zmienia swoje położenie, należą do nich:

 • rzeki – wody w podłużnych zagłębieniach terenu, uchodzą do większych rzek, mórz i oceanów;
 • strumienie – cieki wodne o niewielkich rozmiarach płynące po słabo nachylonym terenie;
 • potoki – niewielkie cieki wodne płynące po znacznie nachylonym terenie;
 • kanały śródlądowe – cieki wodne zbudowane przez człowieka.

Elementy składowe ujęć wody

Ujęcia wody składają się z kilku elementów:

 • Źródło wody – może być powierzchniowe jak rzeka lub podziemne, jak studnia artezyjska. Wybór źródła zależy od lokalnych warunków hydrogeologicznych.
 • Stacja uzdatniania wody – proces uzdatniania wody, czyli filtracja i dezynfekcja, mające na celu zapewnienie, że woda jest bezpieczna do spożycia.
 • Zbiornik retencyjny – służy do gromadzenia wody i utrzymania stabilności dostaw w sytuacjach awaryjnych lub w okresach niskiego przepływu.
 • Sieć wodociągowa – system rur i kanałów transportujący wodę do mieszkań, firm i instytucji.

Wyzwania i ochrona ujęć wody

Współczesne wyzwania dotyczące ujęć wody obejmują zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, a także rosnące zapotrzebowanie wody w związku z rozwojem społeczeństwa. Konieczne jest opracowywanie nowoczesnych i zróżnicowanych rozwiązań, aby sprostać tym wyzwaniom.

Aby utrzymać wysoką jakość dostarczanej wody, konieczne jest dbanie o ochronę źródeł wodnych. W tym celu podejmuje się działania mające na celu zminimalizowanie zanieczyszczeń, utrzymanie ekosystemów wodnych i kontrolowanie działań ludzkich.

Ujęcia wody są niewątpliwie bardzo istotnym elementem naszej infrastruktury, dostarczając czystej wody pitnej, która jest niezbędna dla naszego zdrowia i do codziennego funkcjonowania. Zrozumienie procesów związanych z ujęciami wody oraz ich ochrona to kwestie, które zapewniają zrównoważony rozwój i zapewnienie bezpiecznej przyszłości w zakresie dostępu do wody.

Mogą Cię również zainteresować:

manometr

Co to jest manometr? Poznaj funkcje, zasady działania i zastosowania manometru

  Manometr jest nieodzownym narzędziem do pomiaru ciśnienia wody i gazów. Jego funkcje i zasady działania są niezwykle istotne w różnych branżach, takich jak hydraulika, gazownictwo, czy ciepłownictwo. Ale czy wiesz, że manometr może także znaleźć zastosowanie w domowych instalacjach? Parametry ciśnienia, które można zmierzyć za pomocą manometru, są kluczowe dla kontroli ciśnienia w instalacjach, aby […]

  Czytaj dalej
  aluminium

  Co to jest aluminium – ważny metal dla polskiego przemysłu

   Aluminium jest metalem glinowym o czystości technicznej, który odgrywa kluczową rolę w polskim przemyśle. Jego właściwości, takie jak niska waga, wysoka przewodność prądu, odporność chemiczna i wytrzymałość, sprawiają, że jest szeroko stosowane w różnych sektorach. Dzięki temu metalowi polski przemysł może rozwijać się i konkurować na arenie międzynarodowej. Aluminium znajduje zastosowanie w produkcji profili, okien, […]

   Czytaj dalej
   kultywator

   Co to jest kultywator?

    Kultywator to narzędzie uprawowe wykorzystywane do spulchniania gleby i niszczenia chwastów. Może być przymocowany lub zawieszony na ramie, a składa się z zębów, kół podporowych, układu regulującego głębokość i zaczepu lub stojaka zawieszenia. Zespołem roboczym kultywatora są zęby sprężynowe, półsprężynowe lub sztywne zakończone redliczkami, gęsiostopkami lub nożami. Kultywator jest używany do wykonywania zabiegów kultywatorowania, które […]

    Czytaj dalej